Startblokken Basisontwikkeling

Ontwikkelingsgericht onderwijs, dat gun je elk kind!

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan (Voor -en Vroegschoolse Educatie, VVE) om de brede ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het wil dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich niet alleen richten op een aanbod van taal –en rekenoefeningen, maar laat hen aangrijpingspunten zoeken bij de brede ontwikkeling en spelontwikkeling van jonge kinderen. In het, door de pedagogisch medewerker en leerkracht begeleide en gestuurde, spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen! Professionals sluiten aan bij kinderen en door hun gerichte begeleiding en het inzetten van specifieke vaardigheden stimuleren ze kinderen tot verder ontwikkelen in de zone van de naaste ontwikkeling (theorie van de Russische leerpsycholoog Vygotsky).

Startblokken_basisontwikkeling_logo

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: “groot zijn”, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De professionals geven bewust sturing aan leer–en ontwikkelingsprocessen.

Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling (w.o. rekenen wiskunde), motorische ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.professionals graag in dit proces.

Doelstellingen

Na een inhoudelijke oriëntatie wordt gewerkt aan vijf typen vaardigheden:

 1. Creëren van een pedagogische basis en een ontwikkelingsbevorderende interactie
 2. Ontwerpen van een betekenisvol en passend doelgericht activiteitenaanbod en een rijke speelleeromgeving
 3. Systematisch begeleiden van jonge kinderen
 4. Organiseren van verschillende activiteiten in de groep
 5. Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van ontwikkeling

De pedagogisch medewerker of leerkracht reflecteert op de ontwikkeling van deze vaardigheden die hij / zij zelf doorloopt en geeft dit weer in een portfolio.

Duur van het traject

Het VVE-certificeringstraject duurt twee jaar.
Het is ook mogelijk een traject op maat samen te stellen, dat past bij uw specifieke vragen en situatie.

Doelgroep

Dit trainingstraject is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuteropvang en voorschool.

Niveau

Aanvangsniveau is minimaal SPW 3. Verder zijn er geen specifieke vooropleidingseisen.

Aan te schaffen studiemateriaal (boek)

Janssen-Vos, F. & Van der Meer, L. (2017). Basisontwikkeling voor peuters en onderbouw. Kosten € 35,-.

Studiebelasting

Contacturen:

 • 48 uren voor de scholingsbijeenkomsten (elk jaar 8 bijeenkomsten)
 • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-) observatie en een feedbackgesprek)
 • 15 uren voor het opbouwen en maken van het portfolio en het lezen van literatuur (boek: Startblokken van Basisontwikkeling) en artikelen
 • NB: 100% aanwezigheid bij de scholingsbijeenkomsten (of in overleg een vergelijkbare vervangende opdracht) en scholing op de werkvloer

Uitvoering van praktijkopdrachten: 3 uren per week:

 • Aan de slag met ontwerpen ontwikkelingsgericht en passend doelgericht aanbod
 • Oefenen van vaardigheden in de praktijk
Startblokken basisonderwijs
In samenwerking met de Activiteit Alkmaar

Wat levert het VVE certificeringstraject Startblokken van Basisontwikkeling op?

Het certificaat van een officieel erkend VVE-programma, dat voldoet aan de eisen van de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang).

Voorwaarde is een individueel portfolio waarin het ontwikkelproces van de betreffende leerkracht/ pedagogisch medewerker beschreven is (door haar/hem zelf). Het vergroten van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op het gebied van de brede ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar. Hierbij is spel de leidende activiteit!

Voorwaarden voor deelname

De cursus vindt plaats bij minimaal 7-8 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.