Kaleidoscoop

Speciale aandacht voor taalontwikkeling

Kaleidoscoop is een erkend en wetenschappelijk onderbouwd VVE-programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Uitgangspunt is het actief spelende en zich ontwikkelende, lerende kind.

Kaleidoscoop geeft duidelijke aanwijzingen voor het didactisch handelen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het programma is geschikt voor kinderen van 0-6 jaar in de onderbouw van de basisschool en de kinderopvang (ook peuterspeelgroepen, voorschool etc.).

Broers Onderwijsadvies - Kaleidoscoop

De kern van Kaleidoscoop is actief leren: kinderen leren en ontwikkelen zich door actief betrokken te zijn op mensen, gebeurtenissen en ideeën. De professionals ondersteunen het actief leren. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hanteren de ontwikkelingsgebieden/sleutelervaringen om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen (observatie) en om de volgende stap in de ontwikkeling op te pakken. Kaleidoscoop werkt met een dagschema waarin een aantal vaste onderdelen is opgenomen, zoals VSOT (vooruitkijken, speelwerken, opruimen, terugkijken). Tijdens deze onderdelen kunnen kinderen zelf keuzes maken en initiatieven ontplooien.

De leerkrachten/pedagogisch medewerkers ondersteunen het spel. Zij ontwikkelen kaders en gerichte activiteiten, passend bij de ontwikkeling en interesses van kinderen, tijdens het speelleren in de kleine en grote groep, ook hierin staan actief leren en initiatieven nemen door kinderen centraal. Kaleidoscoop besteedt veel aandacht aan de inrichting en aankleding van de speelleeromgeving. De ruimte is ingedeeld in een aantal hoeken zoals de huishoek, de bouwplaats, het atelier, de ministad, het theater, de wisselhoek etc. De materialen, voorzien van labels, dagen uit tot spel en samenspel. Interactie tussen kinderen en met volwassenen is heel belangrijk: leerkrachten, pedagogisch medewerkers praten veel met kinderen, helpen kinderen plannen maken en te reflecteren. Zij ondersteunen het uitbreiden van de taalontwikkeling actief.

Kaleidoscoop hecht sterk aan een goede samenwerking met ouders en beschouwt hen als partners. Er worden tal van mogelijkheden geboden en activiteiten georganiseerd om samen bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

A. Volledige VVE Kaleidoscoop training

Doelstellingen

 • Kennismaken met Kaleidoscoop.
 • Kennis hebben over actief leren en het toepassen van deze visie en bijbehorende vaardigheden in de praktijk.
 • Kennis hebben van: het inrichten en aankleden van de speelleeromgeving, het dagschema, het management binnen de groep, observatie en registratie, de ontwikkelingsgebieden, interactie, ouders.
 • Vaardigheden oefenen en gebruiken in de praktijk van de bij 3 genoemde onderwerpen.
 • Kennis hebben van en toepassen in de praktijk van opbrengstgericht werken (SLO-doelen).

Doelgroep

Deze volledige cursus, implementatie van Kaleidoscoop in de praktijk, is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voorschool. Na afloop ontvangt u het Kaleidoscoop certificaat en bent u bevoegd om te werken voor VVE-groepen.

Duur van het traject

Het VVE-certificeringstraject duurt twee jaar (12 scholingsdagen).

Het is ook mogelijk een verkort traject te volgen mits de deelnemer samen op de groep staat met een collega die reeds voor Kaleidoscoop is gecertificeerd. (KIT, Kaleidoscoop Implementatie Training; zie hieronder).

Niveau

Aanvangsniveau is minimaal SPW 3.

Aan te schaffen studiemateriaal

Boek: Actief Leren

Studiebelasting

Contacturen:

 • 72 uren voor de scholingsbijeenkomsten (elk jaar 6 bijeenkomsten);
 • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-)observatie en een feedbackgesprek);
 • 15 uren voor het opbouwen en maken van een portfolio en het lezen van literatuur (boek: Actief Leren) en artikelen;
 • NB: 100 % aanwezigheid bij de scholingsbijeenkomsten (of in overleg een vergelijkbare vervangende opdracht) en scholing op de werkvloer.

Uitvoering van praktijkopdrachten: 6 uren per week:

 • Oefenen van vaardigheden in de praktijk, aanpassen van de speelleeromgeving, plannen en organiseren van activiteiten;
 • Observeren en registreren van ontwikkeling van kinderen;
 • Overleg met collega’s, ouders.

B. Kaleidoscoop KIT training

Doelstellingen

Tijdens deze 6-daagse training zijn de doelstellingen van de 12-daagse training ook van toepassing. Alle onderwerpen komen korter aan bod, omdat de praktijk reeds bekend is. In de training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de praktijk. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.

Doelgroep

Deze verkorte training is bedoeld voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers die samen op de groep staan met een collega die al opgeleid is in Kaleidoscoop. U ontvangt het KIT-certificaat en bent bevoegd voor het werken in VVE-groepen.

Duur van het traject

Zes dagen training verspreid over ongeveer acht maanden.

Niveau

Aanvangsniveau is minimaal SPW 3.

Aan te schaffen studiemateriaal

Boek: Actief Leren

Studiebelasting

 • 42 uur voor de bijeenkomsten
 • 28 uur voor de praktijkopdrachten
 • 10 uur coaching
Broers Onderwijsadvies-Het rad van Kaleidoscoop
Het rad van Kaleidoscoop

C. Workshop Kaleidoscoop

Broers Onderwijsadvies biedt ook workshops Kaleidopscoop op maat aan. Onderwerpen kunnen zijn:

 • spel in Kaleidoscoop;
 • werken met spelcripts;
 • scaffolding;
 • rekenen;
 • taalstimulering en woordenschat in de spelhoeken.

Voorwaarden voor deelname

Om in aanmerking te komen voor het Kaleidoscoop certificaat (zowel A als B) moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

 • aanwezigheid tijdens cursusbijeenkomsten;
 • deelname aan locatiebezoeken;
 • uitvoeren van praktijkopdrachten;
 • samenstellen van een portfolio;
 • observeren en registreren ontwikkeling kind;
 • beoordelen van de kwaliteit door de deelnemer en de trainer m.b.v. het Instrument 'Zelfbeoordeling, Coaching en Beoordeling'.

Het traject vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.