KALEIDOSCOOP

Kaleidoscoop is een erkend en wetenschappelijk verantwoord VVE programma dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling. Kaleidoscoop geeft duidelijke aanwijzingen voor het didactisch handelen van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Het programma is geschikt voor kinderen van 0-13 jaar in het basisonderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en daghulpgroepen.

De kern van Kaleidoscoop is Actief leren: kinderen leren en ontwikkelen zich door actief betrokken te zijn op mensen, gebeurtenissen en ideeën. De professionals ondersteunen het actief leren. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers hanteren de ontwikkelingsgebieden / sleutelervaringen om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen (observatie) en om de volgende stap in de ontwikkeling op te pakken. Kaleidoscoop werkt met een dagschema waarin een aantal vaste onderdelen zijn opgenomen, zoals VSOT (vooruitkijken, speelwerken, opruimen, terugkijken). Tijdens deze onderdelen kunnen kinderen zelf keuzes maken en initiatieven ontplooien. De leerkrachten / pedagogisch medewerkers ondersteunen het spel. Zij ontwikkelen kaders en gerichte activiteiten, passend bij de ontwikkeling en interesses van kinderen, tijdens het speelleren in de kleine en grote groep, ook hierin staan actief leren en initiatieven nemen door kinderen centraal. Kaleidoscoop besteedt veel aandacht aan de inrichting en aankleding van de speelleeromgeving. De ruimte is ingedeeld in een aantal hoeken zoals de huishoek, de bouwplaats, het atelier, de ministad, het theater, de wisselhoek etc. De materialen, voorzien van labels, dagen uit tot spel en samenspel.  Interactie tussen kinderen en met volwassenen is heel belangrijk: leerkrachten/ pedagogisch medewerkers praten veel met kinderen, helpen kinderen plannen maken en te reflecteren. Zij ondersteunen het uitbreiden van de taalontwikkeling actief. Kaleidoscoop hecht sterk aan een goede samenwerking met ouders en beschouwt hen als partners. Er worden tal van mogelijkheden geboden en activiteiten georganiseerd om samen bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen.

A. INTRODUCTIECURSUS KALEIDOSCOOP:
Doelstellingen introductiecursus Kaleidoscoop:

 • Oriënteren en kennismaken met de werkwijze van Kaleidoscoop, de visie op actief leren;
 • Kennis maken met en ervaringen opdoen met actief leren, de speelleeromgeving, het dagschema en observatie (het Rad van Avontuur).

Doelgroep:
Deze introductiecursus is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voorschool.

Duur van het traject:
De introductiecursus omvat 4 dagdelen.

Niveau:
Aanvangsniveau is minimaal SPW 3

Studiebelasting:
Contacturen:

 • 14u voor de bijeenkomsten
 • 4u voor lezen van literatuur en artikelen

Uitvoering van praktijkopdrachten: 6u

Aan te schaffen studiemateriaal:
Het boek “Actief leren”

De introductiecursus vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

B. VOLLEDIGE VVE KALEIDOSCOOP TRAINING

Doelstellingen:

 • Kennismaken met Kaleidoscoop;
 • Kennis hebben over actief leren en het toepassen van deze visie en bijbehorende vaardigheden in de praktijk;
 • Kennis hebben van: het inrichten en aankleden van de speelleeromgeving, het dagschema, het management binnen de groep, de ontwikkelingsgebieden, observatie en registratie, interactie, ouders;
 • Vaardigheden oefenen en gebruiken in de praktijk van de bij 3 genoemde onderwerpen;
 • Kennis hebben van en toepassen in de praktijk van opbrengstgericht werken (SLO doelen).

Doelgroep:
Deze volledige cursus, implementatie van Kaleidoscoop in de praktijk, is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voorschool.

Duur van het traject:
Het VVE certificeringstraject duurt twee jaar (12 scholingsdagen) Wij kunnen dit traject uitvoeren.

Het is ook mogelijk een verkort traject (KIT, Kaleidoscoop Implementatie Training) of een traject op maat (modules) samen te stellen, passend bij uw specifieke vragen en situatie.

Niveau:
Aanvangsniveau is minimaal SPW 3

Studiebelasting:

Contacturen:

 • 72 uren voor de scholingsbijeenkomsten (elk jaar 6 bijeenkomsten);
 • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-) observatie en een feedbackgesprek);
 • 15 uren voor het opbouwen en maken van een portfolio en het lezen van literatuur (boek: Actief Leren) en artikelen;
 • NB: 100 % aanwezigheid bij de scholingsbijeenkomsten (of in overleg een vergelijkbare vervangende opdracht) en scholing op de werkvloer.

Uitvoering van praktijkopdrachten: 6 uren per week:

 • Oefenen van vaardigheden in de praktijk, aanpassen van de speelleeromgeving, plannen en organiseren van activiteiten;
 • Observeren en registreren van ontwikkeling van kinderen;
 • Overleg met collega’s, ouders.

Aan te schaffen studiemateriaal:
Het boek “Actief Leren”

Certificering:
Om in aanmerking te komen voor het Kaleidoscoop certificaat moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden: aanwezigheid tijdens cursusbijeenkomsten, deelname aan locatiebezoeken, uitvoeren van praktijkopdrachten, samenstellen van een portfolio, observeren en registreren ontwikkeling kind, beoordelen van de kwaliteit door de deelnemer en de trainer m.b.v. het Instrument “Zelfbeoordeling, Coaching en Beoordeling (indien aan deze laatste eis niet voldaan wordt, wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld dit te verbeteren en wordt de kwaliteit op een later moment opnieuw met het instrument beoordeeld).

Het traject vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

In samenwerking met het NJi Utrecht