Algemene Voorwaarden Broers Onderwijsadvies

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61745928

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • BOA: Broers Onderwijsadvies, de gebruiker van de algemene voorwaarden
 • OPDRACHTGEVER: de wederpartij van BOA
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen BOA en een OPDRACHTGEVER – en diens respectieve rechtsopvolger(s) – waarop BOA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BOA voor de uitvoering waarvan door BOA derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van OPDRACHTGEVER wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BOA en OPDRACHTGEVER zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van BOA waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De door BOA gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. In de offerte wordt aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is BOA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BOA anders aangeeft. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod daarvan slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij BOA onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BOA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Offertes van BOA zijn gebaseerd op de informatie die door OPDRACHTGEVER is verstrekt. OPDRACHTGEVER staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. BOA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins afgesproken, heeft de overeenkomst het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BOA, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de OPDRACHTGEVER of door BOA geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
 3. De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BOA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de OPDRACHTGEVER redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BOA worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BOA zijn verstrekt, heeft BOA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de OPDRACHTGEVER in rekening te brengen.
 4. BOA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BOA is uitgegaan van door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BOA kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan BOA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de OPDRACHTGEVER de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door BOA of door BOA  ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van OPDRACHTGEVER of een door OPDRACHTGEVER aangewezen locatie, draagt OPDRACHTGEVER kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. De door BOA in het kader van de overeenkomst uitgebrachte aanbevelingen aan OPDRACHTGEVER gelden als advies. Voor beslissingen die OPDRACHTGEVER (mede) neemt op basis van dit advies, draagt OPDRACHTGEVER te allen tijde volledig de verantwoordelijkheid.

Artikel 5 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Voor maatwerk en open inschrijvingen geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BOA zal de OPDRACHTGEVER zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BOA de OPDRACHTGEVER hierover tevoren inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal BOA daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van lid 3 zal BOA geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BOA kunnen worden toegerekend.
 7. Annuleren van de cursus is kosteloos mogelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus. U ontvangt het volledige bedrag terug op uw rekening.
  Annuleert u vanaf 14 dagen voor de cursus, dan bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. De andere 50% wordt, indien al betaald, teruggestort.
 8. Bij annulering vanaf 7 dagen voor de cursus, bent u het gehele bedrag verschuldigd.
  U kunt er wel altijd voor kiezen om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen. Geef de naam van diegene dan wel vooraf door via de mail: sbroers@broersonderwijsadvies.nl. Annulering verloopt alleen via de mail, niet telefonisch.
  Mochten we de cursus wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen onverhoopt zelf annuleren, dan worden betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.

Artikel 6 - Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen BOA en een OPDRACHTGEVER wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Waar sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan de duur van de overeenkomst behalve door de inspanning van BOA, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door OPDRACHTGEVER wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de OPDRACHTGEVER BOA  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. In financiële zin is de overeenkomst afgesloten zodra de eindafrekening door de OPDRACHTGEVER is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de OPDRACHTGEVER BOA hierover te berichten. Indien OPDRACHTGEVER niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 7 - Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen (fixed price).
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren (time and materials). Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Indien een honorarium is afgesproken op grond van werkelijk bestede uren, dan geldt een verhoging van het uurtarief bij werkzaamheden die op verzoek van OPDRACHTGEVER op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden uitgevoerd en wel als volgt:
 • zaterdagen: 150% van het afgesproken uurtarief;
 • zon- en feestdagen: 200% van het afgesproken uurtarief.
 1. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. BOA is verantwoordelijk voor de wettelijk af te dragen loon– en inkomstenbelasting en sociale lasten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins overeenkomen.
 2. Indien BOA  met de OPDRACHTGEVER een vast honorarium (fixed price) of uurtarief (time and materials) overeenkomt, is BOA  niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven zijn gestegen als gevolg van een algemene stijging van prijs- en/of loonsniveau.
 3. Bovendien mag BOA het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachtte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BOA, dat in redelijkheid niet van BOA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. BOA zal de OPDRACHTGEVER in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. BOA zal daarbij vermelden de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

Artikel 8 - Betaling

 1. Het in de overeenkomst afgesproken honorarium en eventuele kosten worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie door BOA aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door BOA aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien OPDRACHTGEVER in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen, dan is de OPDRACHTGEVER van rechtswege in verzuim. OPDRACHTGEVER is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat OPDRACHTGEVER in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de OPDRACHTGEVER zijn de vorderingen van BOA op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar.
 4. BOA heeft het recht de door OPDRACHTGEVER gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. BOA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de OPDRACHTGEVER een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. BOA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één OPDRACHTGEVER, zijn alle OPDRACHTGEVERS hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door BOA geleverde en/of te leveren zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van BOA totdat de OPDRACHTGEVER alle navolgende verplichtingen uit alle met BOA gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De OPDRACHTGEVER is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is OPDRACHTGEVER verplicht BOA zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De OPDRACHTGEVER verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door BOA geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat BOA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de OPDRACHTGEVER reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BOA of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BOA zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 - Incassokosten

 1. Is OPDRACHTGEVER in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van OPDRACHTGEVER. In ieder geval is OPDRACHTGEVER in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
 2. Indien BOA hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van OPDRACHTGEVER.
 4. OPDRACHTGEVER is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 - Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de OPDRACHTGEVER binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan BOA. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BOA in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal BOA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de OPDRACHTGEVER aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de OPDRACHTGEVER schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal BOA slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OPDRACHTGEVER, heeft BOA recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BOA zijn toe te rekenen. Voorts is OPDRACHTGEVER alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan OPDRACHTGEVER.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BOA, zal BOA in overleg met OPDRACHTGEVER zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BOA extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht.

Artikel 13 - Opschorting en ontbinding

 1. BOA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of  de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - OPDRACHTGEVER de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  - na het sluiten van de overeenkomst BOA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de OPDRACHTGEVER de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de OPDRACHTGEVER slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  - OPDRACHTGEVER bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is BOA bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BOA op de OPDRACHTGEVER onmiddellijk opeisbaar. Indien BOA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. BOA behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien BOA aan OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is OPDRACHTGEVER gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de OPDRACHTGEVER deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien OPDRACHTGEVER, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft BOA het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op OPDRACHTGEVER te verhalen.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Indien BOA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BOA, indien BOA bij de vervulling van zijn werkzaamheden fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelend werknemer/opdrachtnemer had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BOA.
 3. Indien BOA aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium exclusief BTW dat BOA voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BOA in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. In geval van onrechtmatige daad is de aansprakelijkheid van BOA eveneens beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BOA in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 5. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, althans tot maximaal € 15.000,00 (Zegge: vijftienduizend euro).
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BOA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BOA toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover OPDRACHTGEVER aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. BOA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. OPDRACHTGEVER vrijwaart BOA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan OPDRACHTGEVER toerekenbaar is.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BOA of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 - Vrijwaringen

 1. De OPDRACHTGEVER vrijwaart BOA voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de OPDRACHTGEVER verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien OPDRACHTGEVER aan BOA informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op OPDRACHTGEVER over op het moment waarop deze aan OPDRACHTGEVER juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van OPDRACHTGEVER of van een door OPDRACHTGEVER aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BOA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BOA niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. BOA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BOA zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover BOA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BOA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. OPDRACHTGEVER is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 - Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien BOA, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BOA zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BOA niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is OPDRACHTGEVER niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt BOA zich de rechten en bevoegdheden voor die BOA toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven het eigendom van BOA. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van BOA. De OPDRACHTGEVER heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Alle door BOA verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de OPDRACHTGEVER en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van BOA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. BOA behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21 - Overige bepalingen

 1. Is aan de OPDRACHTGEVER een monster, model of anderszins een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het product die of de dienst die wordt geleverd daarmee zal overeenstemmen.
 2. De OPDRACHTGEVER zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met BOA, medewerkers van BOA of van ondernemingen waarop BOA ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 22 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen BOA en de OPDRACHTGEVER is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda of – zulks ter keuze van BOA – aan de bevoegde rechter van de woonplaats van OPDRACHTGEVER, tenzij krachtens dwingend Nederlands recht een andere rechter bevoegd is.
 3. Partijen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, daarbij mogelijk ondersteund door een mediator.

Artikel 23 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
bubbles wit

“Sandra is een prettige partner om mee samen te werken! Ze is betrokken, heeft veel vakkennis, is accuraat en kan doorpakken. Ze heeft onze onderbouw in ontwikkeling gezet. Onze leerlingen kunnen nu werken vanuit een betekenisvolle leeromgeving, waarbij betrokkenheid en welbevinden centraal staat.”

Janneke Heesakkers l OBS De Blaak Tilburg