Uk & PukUk & Puk                                    

Uk en Puk is een VVE programma bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het is geschikt voor zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen. Spelen staat centraal in Uk & Puk en de pop Puk is het speelkameraatje voor de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters (vb. Eet smakelijk!, Hatsjoe!, Knuffels, Ik en mijn familie). Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt op drie niveaus, voor de drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen goed ingepast worden in het dagschema. Daarnaast leren pedagogisch medewerkers (interactie) vaardigheden gedurende de hele dag in te zetten, zodat aandacht voor ontwikkeling groot is. De pedagogisch medewerkers sluiten aan bij de ontwikkeling en interesse van kinderen. In de activiteiten is aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Dat betekent dat de brede ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van de SLO doelen, zodat er aansluiting is op de voorschoolse programma’s. Daarnaast worden er tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Doelstellingen:

  1. Kennismaken met Uk & Puk en de pop Puk
  2. Kennis hebben over de bedoelingen van Uk & Puk en het toepassen van bijbehorende vaardigheden in de praktijk
  3. Kennis hebben van: de inhoud en de niveaus van het programma, het organiseren van activiteiten en het inrichten van de speelleeromgeving,
  4. Vaardigheden oefenen en gebruiken in de praktijk van de bij 3 genoemde onderwerpen

De pedagogisch medewerker of leerkracht reflecteert op het ontwikkelingsproces dat hij / zij zelf doorloopt en geeft dit weer in een portfolio.

Duur van het traject:

Het VVE certificeringstraject duurt twee jaar. Er wordt gestart met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van de pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Tussentijds vindt er nog een quick-scan plaats t.b.v. een tussenevaluatie. Afhankelijk van de bevindingen uit de quick-scan, wordt de duur van de bijeenkomsten vastgesteld.

Het is ook mogelijk een traject op maat samen te stellen, dat past bij uw specifieke vragen en situatie.

Doelgroep:

Dit trainingstraject is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voorschool.

Niveau:

Aanvangsniveau is minimaal SPW 3 / MBO-niveau 3

Studiebelasting:

Contacturen:

  • 45-78 uren voor de scholingsbijeenkomsten (2 jaar, waarvan elk jaar 6-7 bijeenkomsten);
  • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-) observatie en een feedbackgesprek);
  • 15 uren voor het opbouwen en maken van het portfolio en het lezen van literatuur (artikelen);
  • NB: 100 % aanwezigheid bij de scholingsbijeenkomsten (of in overleg een vergelijkbare vervangende opdracht) en scholing op de werkvloer.

Uitvoering van praktijkopdrachten: 3 uren per week:

  • Aan de slag met Uk & Puk en oefenen van vaardigheden in de praktijk.

Aan te schaffen studiemateriaal:

Wat levert het VVE certificeringstraject Uk & Puk op?

Het certificaat van een officieel erkend VVE programma (bij het doorlopen van het volledige traject). Voorwaarde is een individueel portfolio waarin het ontwikkelproces van de betreffende pedagogisch medewerker beschreven is (door haar/hem zelf).

Het traject vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.