Startblokken van BasisontwikkelingStartblokken

Dat gun je elk kind

Startblokken van basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan (VVE) om de brede ontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters optimaal te stimuleren. Het wil dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten zich niet alleen vastbijten in een aanbod van taal –en rekenoefeningen, maar laat hen aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het, door de pedagogisch medewerker en leerkracht begeleide en gestuurde, spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling van jonge kinderen!

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: “groot zijn”, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De professionals geven bewust sturing aan leer –en ontwikkelingsprocessen.

Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling (w.o. rekenen wiskunde), motorische ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Doelstellingen:

Na een inhoudelijke oriëntatie wordt gewerkt aan vijf typen vaardigheden:

 1. Creëren van een pedagogische basis en een ontwikkelingsbevorderende interactie
 2. Ontwerpen van een betekenisvol en passend doelgericht activiteitenaanbod en een rijke speelleeromgeving
 3. Systematisch begeleiden van jonge kinderen
 4. Organiseren van verschillende activiteiten in de groep
 5. Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren van ontwikkeling

De pedagogisch medewerker of leerkracht reflecteert op de ontwikkeling van deze vaardigheden die hij / zij zelf doorloopt en geeft dit weer in een portfolio.

Duur van het traject:

Het VVE certificeringstraject duurt twee jaar.

Het is ook mogelijk een traject op maat samen te stellen, dat past bij uw specifieke vragen en situatie.

Doelgroep:

Dit trainingstraject is bedoeld voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van het PO en voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en voorschool.

Niveau:

Aanvangsniveau is minimaal SPW 3

Studiebelasting:

Contacturen:

 • 48 uren voor de scholingsbijeenkomsten (elk jaar 8 bijeenkomsten)
 • 16 uren voor scholing op de werkvloer (groepsbezoeken met een (video-) observatie en een feedbackgesprek)
 • 15 uren voor het opbouwen en maken van het portfolio en het lezen van literatuur (boek: Startblokken van Basisontwikkeling) en artikelen
 • NB: 100% aanwezigheid bij de scholingsbijeenkomsten (of in overleg een vergelijkbare vervangende opdracht) en scholing op de werkvloer

Uitvoering van praktijkopdrachten: 3 uren per week:

 • Aan de slag met ontwerpen van een ontwikkelingsgericht en passend doelgericht aanbod
 • Oefenen van vaardigheden in de praktijk

Aan te schaffen studiemateriaal:

Boek: Startblokken van Basisontwikkeling

Wat levert het VVE certificeringstraject Startblokken van Basisontwikkeling op?

Het certificaat van een officieel erkend VVE programma. Voorwaarde is een individueel portfolio waarin het ontwikkelproces van de betreffende leerkracht / pedagogisch medewerker beschreven is (door haar/hem zelf). Het vergroten van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op het gebied van de brede ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar. Hierbij is spel de leidende activiteit!

De cursus vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Bij inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Startblokken_Cirkel

In samenwerking met de Activiteit Alkmaar